NYEREMÉNYJÁTÉK
SZABÁLYZAT

logo

Autópálya matrica 2016 játékra

A szabályzat hatálya

A jelen promóciós szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.; Cg. 01-09-174466; adószám: 24386106-2-43) mint a promóció szervezője (a továbbiakban: Szervező) adta ki a 2015. december 21. és 2016. január 31. között megrendezésre kerülő E-matrica vásárlással kapcsolatos nyereményjátékra vonatkozóan.

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik 2015. december 21. és 2016. január 31. között a Simple Applikáció e-Matrica csempéjén keresztül bármilyen e-matricát vásárolnak, továbbá mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.

A Játékos a Simple Applikáció e-Matrica csempéjében történő autópálya matrica (e-Matrica) vásárlással automatikusan részt vesz a játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Simple Applikációban történő e-matrica vásárlás előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

A Játékban részt vevő személyek

A Játékban azok a 14. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik a Szervező által üzemeltetett Simple Applikációt okos készülékükre letöltötték és 2015. december 21. és 2016. január 31. között a Simple Applikáció e-Matrica csempéjén keresztül bármilyen e-matricát sikeresen vásárolnak.

Az a személy, aki – a részvételi feltételek elfogadásának időpontjában - a 14. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt – jogosult.

Nem vehetnek részt a Játékban a Szervezőnél munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

A Játékban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból, a Sorsolásból kizárja azt a Játékost, vagy a Játékos kisorsolása esetén a Nyeremény átadását megtagadja annak a Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:
a) a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,
b) más Játékos vagy személy regisztrációs adataival (pl. Facebook profil) visszaél;
c) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

A Játék lebonyolításának folyamata, jelentkezés és részvétel a Játékban

A Játékos úgy tud részt venni a Játékban, ha a Simple Applikációt okos készülékére letölti és 2015. december 21. és 2016. január 31. között a Simple Applikáció e-Matrica csempéjén keresztül bármilyen e-matricát sikeresen vásárol.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremények átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.

Minden Játékos csak egyszer jogosult nyerni a Játékban és csak egyszer, egy e-mail címmel jogosult a Játékra regisztrálni. A Szervező nem köteles ellenőrizni, hogy egy Játékos hány e-mail címmel vesz részt a Játékban, ha azonban a Szervező megbizonyosodik afelől, hogy egy Játékos több e-mail címmel vesz részt a Játékban, jogosult a Játékost a Játékból kizárni.

A Játék Nyereményét csak olyan Játékos nyerheti meg és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt és a Sorsolás időpontjában is a Simple Applikációban még élő Simple regisztrációval rendelkezik.

A Játék időtartama

A Játék kezdő időpontja: 2015. december 21. 00:00 óra
A Játék záró időpontja: 2016. január 31. 24:00 óra.

Nyeremények és sorsolások

A Játék során minden sorsolási hetet követő hétfői napon 1 darab, vagyis a Játék időtartama alatt összesen 6 darab, egyenként összesen 100.000,- Ft-tal feltöltött bankkártya kerül kisorsolásra az adott héten a Simple Applikációban e-Matricát vásárló Játékosok között.

A heti nyeremények sorsolásán minden Játékos annyiszor vehet részt, ahány sikeres tranzakciót bonyolított egy adott héten, azaz ha egy adott héten például 3 db e-Matricát vásárolt a Simple Applikációban, akkor az e-mail címe 3-szor vesz részt az adott heti sorsoláson. Egy Játékos, ha több sorsolási héten is vásárol e-Matricát a Simple Applikációban, akkor valamennyi azon a sorsolási héten tartott sorsolásban részt vesz, amelyik sorsolási héten e-Matricát vásárolt a Simple Applikációban, azonban egy Játékos összesen legfeljebb egy heti nyereményt nyerhet.

A bármelyik sorsolási héten heti nyereményt nyert Játékos a főnyeremény sorsolásában is részt vesz, és annyiszor, ahányszor a teljes nyereményjáték ideje alatt tranzaktált.

A Játék során heti nyeremény sorsolására az alábbi időpontokban kerül sor: 1. és 2. heti nyeremények sorsolása: 2016. január 4. 12:30 óra
3. heti nyeremény sorsolása: 2016. január 11. 12:00 óra
4. heti nyeremény sorsolása: 2016. január 18. 12:00 óra
5. heti nyeremény sorsolása: 2016. január 25. 12:00 óra
6. heti nyeremény sorsolása: 2016. február 1. 12:00 óra
Minden heti sorsoláson 1 fő nyertes kerül kisorsolásra.

A Játék során 2016. február 1. napján 12:00 órakor kerül kisorsolásra a főnyeremény, amely egy összesen bruttó 1.000.000,- Ft értékű, az OTP Mobil Kft. által választott utazási irodáiban bármilyen utazásra 2016. február 2. és 2016. december 31. között beváltható utalvány. Az utalványt a főnyeremény nyertese ezen határidőig a OTP Mobil Kft. által választott utazási irodáiban személyesen foglalt bármilyen egy darab utazásra, beleértve a repülőjegyet, szállodafoglalást, egyéb utazási eszközre szóló jegyet, csomagajánlatot, egyéni vagy társas utat is, beválthatja, az utazásra a nyertes akárhány utastársat magával vihet. Az utalvány készpénzre nem váltható, azonban az utalvány harmadik személyre átruházható. Az utalványból a OTP Mobil Kft. által választott utazási iroda nem ad vissza készpénzt, vagyis ha a választott utazás értéke nem éri el a bruttó 1.000.000,- Ft összeget, akkor is az egész utalvány felhasználásra kerül. Amennyiben a választott utazás bruttó ellenértéke meghaladja az 1.000.000,- Ft-ot, az utalvány értékét meghaladó különbözetet a nyertes köteles megfizetni.

Az utalvány beváltásával igénybe vehető utazásra a OTP Mobil Kft. által választott utazási iroda szerződési feltételei vonatkoznak, a Szervező az utazással kapcsolatban valamennyi felelősségét kizárja.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy alternatív nyereményt adjon a meghatározott nyeremények helyett, feltéve, hogy azok értéke és jellege hasonló.

A heti nyereményt és a Főnyereményt a nyertes Játékos személyesen, a Szervezővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen kapja meg.

A Főnyeremény sorsoláson is 1 fő nyertes kerül kisorsolásra.

A Nyeremények és a Főnyeremények kisorsolására a számítógépes nyilvántartás segítségével az előzetes regisztrációkor megadott adatokból véletlenszerű számgenerálással működő sorsoló programmal kerül sor a Szervező székhelyén: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

A Sorsolásra 3 tagból álló sorsolási bizottság előtt kerül sor, melyről jegyzőkönyv készül.

Nyertesek, pótnyertesek és értesítésük, a nyeremények átadása

A Heti Nyeremények Sorsolásán Sorsolásonként 3 darab pótnyertes is kisorsolásra kerül, míg a Főnyeremény Sorsolásán 3 darab pótnyertes kerül kisorsolásra. A pótnyertesek a kisorsolás sorrendjében lépnek a nyertesek helyébe, amennyiben a nyertes Játékos a Játékra történő regisztrációt követően, de még a Sorsolás időpontja előtt törli mobilkészülékéről a Simple Applikációt, vagy a Simple regisztrációját, vagy a Játék regisztráció során megadott e-mail címén nem elérhető, vagy a Nyereményről lemond, vagy a Játékból kizárásra kerül. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép.

A nyerteseket a Szervező a Nyertesek e-mailcíme, illetve annak a Nyertesek azonosítására alkalmas, az e-mail levelezés szolgáltatót nem tartalmazó részlete a Simple Facebook oldalán (https://www.facebook.com/simplehungary?fref=ts), Szervező Simple Alkalmazásában, valamint a játékra fenntartott Facebook alkalmazásában történő közlésével, valamint a regisztrációkor megadott e-mail címen, e-mail-ben értesíti a Nyereményről.

A nyertesek jogosultak a Nyereményről lemondani legkésőbb a nyeremények sorsolását követő 3 munkanappal bezárólag a Szervezőnek küldött e-mailben az alábbi e-mail címre: ugyfelszolgalat@simple.hu.

Adatvédelem, adatkezelés

A Játékban való részvétel és a regisztráció során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékra való regisztráció és jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban:
a) önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait, továbbá nyertessége esetén e-mail címét, illetve annak a nyertes azonosítására alkalmas részletét, illetve a nyeremény átadásához és átvételéhez nélkülözhetetlen önként megadott személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékon való részvétel és annak lebonyolítása, valamint a sorsolás folyamán és kizárólag az ehhez szükséges mértékben és ideig nyilvántartsa, kezelje, felhasználja a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) betartásával;
a) önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén e-mail címét, illetve annak a nyertes azonosítására alkalmas részletét a Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott módon közzétegye;
b) tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használja fel.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein. Ezen kívül, a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

A megadott személyes adatok kezelője az OTP Mobil Szolgáltató Kft., adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-77549/2014

A Szervező a Játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a kezelés céljának megszűnését követően megsemmisíti.

Egyéb rendelkezések

A heti nyeremények másra át nem ruházhatók, a heti nyeremények és a főnyeremény pénzre át nem válthatók.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék összegét. A Játékkal kapcsolatosan egyéb felmerülő költségek azonban a Játékost terhelik.

A Nyeremény után a Szervező a hatályos jogszabályok szerinti adóelőleget megállapítja, levonja, és megfizeti. A Nyeremény után esetlegesen fizetendő személyi jövedelemadó megfizetéséről a Szervező tájékoztatja a nyertes Játékost, kérésre igazolást állít ki részére, amely kiállításához a szükséges adatokat (név, cím, adóazonosító jel) a nyertes Játékos köteles a Szervező rendelkezésére bocsátani.

Szervező a jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Szervező weboldala vagy Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

A Játékkal kapcsolatos panaszok bejelentésére, kezelésére a Simple ÁFF panaszkezelésre vonatkozó szabályai vonatkoznak.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.